رياست بيمارستان

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي:  دکتر سعید آتون

متولد:    1351

مدرك تحصيلي:    دکتری بیهوشی

سوابق تحصيلي:

پزشك عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

دكتري بيهوشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  

سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي:    سال 1387

سوابق كاري:

1- رياست شبكه و بهدشت سراوان           سال 78 تا 83

2-رئيس بيمارستان رازي سراوان               سال 87 تا 89

3- معاونت درمان دانشگاه ايرانشهر           سال 92 تا 93

4- معاونت بهداشتي دانشگاه ايرانشهر      سال 92 تا 93

5- عضو مجمع خيرين سلامت جنوب استان  سال 92 تاكنون

6- رياست بيمارستان امام علي (ع) چابهار  سال 94 تاكنون


 

 

شرح وظایف

شرح وظایف رئیس بیمارستان

1-     کسب خط مشئ و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه

2-    نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد

3-    نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر پزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان

4-    سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها

5-    سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان

6-     شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحد های پاراکلینیکی بیمارستان

7-    ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی, انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف

8-    مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد

9-    بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی

10- نظارت بر امور مالی, تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده

11- نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات  بیمارستان

12- اقدام لازم در مورد استخدام, اخراج, تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه

13-نظارت بر حسن اجرای خدمات مدرسه پرستاری و هیا بهیاری وابسته و انجام آموزش حین خدمت کارکنان

14- اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود اختیارات تفویضی

15- نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه

16- تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی, بهداشتی, اداری, مالی و ارائه هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول

17- نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات

18- انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد

19- تهیه گزارش از فعالیت ها, مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه