وضعیت کنونی بیمارستان

وضعیت کنونی بیمارستان امام علی (ع) چابهار.