تعرفه ها


تعرفه ویزیت:

ویزیت عمومی                       106000ریال

ویزیت متخصص                  132000 ریال

ویزیت فوق تخصص              160000 ریال 

ویزیت روانپزشک                  160000 ریال

ویزیت کارشناس پروانه دار     73500  ریال

تعرفه تخت روز:

تخت عادی                       1332000 ریال

تخت وی آی پی                2664000 ریال

تخت سی سی یو                3090000 ریال

تخت بخش های ویژه          6180000 ریال

تخت انکوباتور                      922000 ریال

هزینه نوزاد زایمان طبیعی      1635000ریال

هزینه نوزاد سزارین             2623000 ریال

ضریب کای کلیه خدمات         92400   ریال


نحوه پذیرش بیمار


نحوه پذیرش بیمار در بیمارستان